Alternate Text یک عدد از کاربر دریافت میکند و اعداد تام (کامل) قبل عدد وارد شده را چاپ میکند

ارسال شده توسط : محمدحسین عبدالهی | دسته بندی : زبان های برنامه نویسی مایکروسافت
Alternate Text 12 Alternate Text 195
یک عدد از کاربر دریافت میکند و اعداد تام (کامل) قبل عدد وارد شده را چاپ میکند

import java.util.Scanner;

import static java.lang.System.out;

public class Main

{

public static void main(String[] args)

{

int number , i , j , sum;

Scanner in = new Scanner(System.in);

out.println(" * * * Adad Tam (Kamel) * * * ");

out.printf("Enter Number = ");

number = in.nextInt();

for (i=1;i<=number;i++)

{

sum=0;

for (j=1;j<=i/2;j++)

{

if (i % j == 0)

sum = sum + j;

}

if (sum==i)

out.printf("%d\n", i);

}

}

}